Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU

 • 1. ORGANIZATOR

Organizatorem projektu „Gramy w Ręczną” jest Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 300A, kod pocztowy 02-819.

 • 2. TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

1 września – 16 grudnia 2023 roku (15 tygodni).

 • 3. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
 1. W projekcie uczestniczyć mogą szkoły podstawowe z terenu całej Polski.
 1. Warunkiem uczestnictwa szkoły w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez szkołę i nauczyciela/instruktora/trenera prowadzącego zajęcia.
 1. Organizator zakwalifikuje szkoły, które złożą aplikację do uczestnictwa w projekcie. ZPRP szczególnie uwzględniał będzie poniższe składowe zadeklarowane przez aplikująca szkołę:

 1. Poprawne i terminowe złożenie dokumentów aplikacyjnych.
 2. Współpraca szkoły z klubem lub chęć założenie nowego klubu z sekcją piłki ręcznej.
 • Informacja o infrastrukturze sportowej i jej nieodpłatnym udostępnienie celem realizacji założeń programowych.
 1. Założenie przez szkołę, że rekrutacja uczestników zajęć będzie otwarta dla uczniów spoza jednostki, w której projekt będzie realizowany.
 2. Udział wolontariuszy.
 3. Udział w projekcie w minionych latach oraz pozytywna ocena koordynatora regionalnego.
 • Zapewnienie realizacji projektu w wymiarze 4,5 godzin tygodniowo (3 x 1,5 godz.) w okresie wrzesień-grudzień 2023 roku.
 • Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu projektu.
 1. Zapewnienie nieodpłatnej organizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu.

 1. Zapewnienie przeprowadzenia testów sprawnościowych uczestników projektu celem przekazania wyników do systemu teleinformatycznego Sportowe Taleny https://sportowetalenty.gov.pl/ jeden raz podczas realizacji projektu oraz przesłanie wyników do koordynatora regionalnego projektu jeden

 1. Bezpośrednimi uczestnikami projektu „Gramy w Ręczną” mogą być uczennice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni w formie pisemnej wyrażą zgodę na udział w projekcie.
 3. Uczestnikami projektu nie mogą być dzieci, które uczestniczą w programach szkolenia
  i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.
 4. Do projektu zakwalifikowanych będzie około 200 szkół z terenu całej Polski.
 5. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-cov 2.

 1. W projekcie uczestniczyć będzie mogła szkoła, która podpisze ze Związkiem Piłki Ręcznej
  w Polsce umowę realizacji programu „Gramy w Ręczną”.
 • 4. KONTROLA REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I FINANSOWYCH.
 1. Organizator ma prawo do bieżącego monitoringu i oceny merytorycznej zajęć prowadzonych w zakwalifikowanych do projektu szkołach.

 1. Organizator ma prawo do kontroli finansowej związanej z realizacją projektu.

 1. Osoby upoważnione do kontroli:

– koordynator krajowy

– koordynator regionalny

– inne osoby wskazane przez ZPRP

 1. Osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek prowadzenia elektronicznego dziennika zajęć
  z uwzględnieniem frekwencji oraz konspektu ćwiczeń, zabaw i gier.
 • 5. WYNAGRODZENIE.
 1. Osoby prowadzące zajęcia otrzymają wynagrodzenie od organizatora na podstawie umowy zlecenie podpisanej ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce lub na podstawie faktury wystawionej na organizatora.
 2. Dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć do biura organizatora w wersji papierowej najpóźniej piątego dnia miesiąca i nie później niż do 16 grudnia 2023 roku.
 • 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Organizator w sytuacjach uzasadnionych i szczególnych ma prawo do zmiany w treści niniejszego regulaminu. Organizator ma prawo do zerwania umowy z wybranymi szkołami w przypadku niestosowania regulaminu oraz postanowień umowy.

 1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności punktów § 3. punkt 3 od V do XII szkoła automatycznie zostanie usunięta z listy uczestników projektu, a nauczyciel nie otrzyma wynagrodzenia.

Pin It on Pinterest

Share This