Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU Gramy w Ręczną 2024

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem projektu „Gramy w Ręczną” jest Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 300A, kod pocztowy 02-819.

§ 2. TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

01 marca – 15 czerwca i 01 września- 14 grudnia 2024 roku (30 tygodni).

§ 3. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

1. W projekcie uczestniczyć mogą szkoły podstawowe z terenu całej Polski.
2. Warunkiem uczestnictwa szkoły w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przez szkołę i nauczyciela/instruktora/trenera prowadzącego zajęcia.
3. Organizator zakwalifikuje szkoły, które złożą aplikację do uczestnictwa w projekcie. ZPRP szczególnie uwzględniał będzie poniższe składowe zadeklarowane przez aplikująca szkołę:

I. Poprawne i terminowe złożenie dokumentów aplikacyjnych.
II. Współpraca szkoły z klubem lub chęć założenie nowego klubu z sekcją piłki ręcznej.
III. Informacja o infrastrukturze sportowej i jej nieodpłatnym udostępnienie celem realizacji założeń programowych.
IV. Założenie przez szkołę, że rekrutacja uczestników zajęć będzie otwarta dla uczniów spoza jednostki, w której projekt będzie realizowany.
V. Udział wolontariuszy.
VI. Udział w projekcie w minionych latach oraz pozytywna ocena koordynatora regionalnego.
VII. Zapewnienie realizacji projektu w wymiarze 2 godzin tygodniowo (2 x 1 godz.) w okresie marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2024 roku.
VIII. Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu projektu.
IX. Zapewnienie nieodpłatnej organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w ramach projektu.
X. Zapewnienie przeprowadzenia testów sprawnościowych uczestników projektu celem przekazania wyników do systemu teleinformatycznego Sportowe Taleny https://sportowetalenty.gov.pl/ jeden raz podczas realizacji projektu oraz przesłanie wyników do koordynatora regionalnego projektu.
XI. Uczestnictwo w turniejach organizowanych w ramach projektu „Gramy w Ręczną Turnieje”.

4. Bezpośrednimi uczestnikami projektu „Gramy w Ręczną” mogą być uczennice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych – grupy koedukacyjne.
5. Uczestnikami zajęć mogą być tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni w formie pisemnej wyrażą zgodę na udział w projekcie i podpiszą oświadczenie o ubezpieczeniu uczestnika programu.
6. Uczestnikami projektu nie mogą być dzieci, które uczestniczą w programach szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.
7. Do projektu zakwalifikowanych będzie około 260 szkół z terenu całej Polski, liczba osób w grupie 20.
8. Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa Sars-cov 2.
9. W projekcie uczestniczyć będzie mogła szkoła, która podpisze ze Związkiem Piłki Ręcznej
w Polsce umowę porozumienia dot. realizacji programu „Gramy w Ręczną”.
10. Zadeklarowanie przez szkołę w dniu podpisania umowy porozumienia stałego harmonogramu przeprowadzania zajęć – 2 x w tyg w podanych godzinach ( zmiana harmonogramu dni lub godzin tylko i wyłącznie na podstawie przesłania pisemnej informacji i akceptacji przez ZPRP)

§ 4. KONTROLA REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH I FINANSOWYCH

1. Organizator ma prawo do bieżącego monitoringu i oceny merytorycznej zajęć prowadzonych w zakwalifikowanych do projektu szkołach.
2. Organizator ma prawo do kontroli finansowej związanej z realizacją projektu.
3. Osoby upoważnione do kontroli:
– koordynator krajowy
– koordynator regionalny
– inne osoby wskazane przez ZPRP
4. Osobą prowadzącą zajęcia musi być nauczyciel wychowania fizycznego lub trener.
5. Osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek prowadzenia elektronicznego dziennika zajęć
z uwzględnieniem frekwencji oraz konspektu ćwiczeń, zabaw i gier.

§ 5. WYNAGRODZENIE

1. Osoby prowadzące zajęcia otrzymają wynagrodzenie od organizatora na podstawie umowy zlecenia podpisanej ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce lub na podstawie faktury wystawionej na organizatora.
2. Dokumenty rozliczeniowe (rachunek / Fv) należy dostarczyć w formie podpisanego skanu na adres mailowy mkaminska@zprp.org.pl lub w formie papierowej najpóźniej piątego dnia miesiąca i nie później niż do 14 grudnia 2024 roku.

§ 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator w sytuacjach uzasadnionych i szczególnych ma prawo do zmiany w treści niniejszego regulaminu. Organizator ma prawo do zerwania umowy z wybranymi szkołami w przypadku niestosowania regulaminu oraz postanowień umowy.
2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności punktów § 3. punkt 3-10 szkoła automatycznie zostanie usunięta z listy uczestników projektu, będzie zobowiązana do zwrotu przekazanego sprzętu a nauczyciel nie otrzyma wynagrodzenia.

    Pin It on Pinterest

    Share This